Barnmonster Virtual Reality Entertainment Doetinchem

Dr. Huber Noodtplaats 3-5

7001DT Doetinchem

0314-769093

Voorwaarden & Privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN Barnmonster Virtual Reality Entertainment Doetinchem

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot activiteiten en/of (groeps)arrangementen, georganiseerd door Barnmonster Virtual Reality Entertainment Doetinchem te Doetinchem. Hierna te noemen BVRE.

Derhalve gelden de algemene voorwaarden van BVRE eveneens voor alle werknamen van BVRE.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
– BVRE: Het bedrijf gevestigd te Doetinchem en onderdeel van Het Handelshuys Doetinchem B.V. (kvk nummer 59861592);

-Klant: De wederpartij van BVRE , waarvoor BVRE een evenement  organiseert, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als privé-persoon; -Deelnemer: natuurlijk persoon behorende tot de groep van de klant. -Evenement : Het arrangement en/of de activiteit(en) welke door BVRE aan de klant is aangeboden.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst komt tot stand indien de klant mondeling (ook telefonisch) aan (de medewerkers van) BVRE heeft laten weten definitief te willen boeken. Hierdoor gaat de klant een mondelinge overeenkomst aan. Daarnaast komt een overeenkomst tot stand indien de klant een email stuurt naar BVRE waarin hij/zij aangeeft definitief te willen boeken (boeken staat gelijk aan reserveren).
2.2 Degene die namens of ten behoeve van de groep de overeenkomst aan gaat (de klant), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. 2.3 Er vindt geen annulering plaats indien u (de klant) niet tijdig betaalt.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 BVRE zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BVRE het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.3 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BVRE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BVRE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BVRE zijn verstrekt, heeft BVRE het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
3.4 BVRE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BVRE is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor BVRE kenbaar behoorde te zijn.
3.5 Klant vrijwaart BVRE voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

ARTIKEL 4: BETALING

4.1 De betaling van het verwachte totaalbedrag van het evenement  dient vooraf de datum van het evenement  volledig te zijn voldaan, tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen. Dit kan contant op de dag zelf, via Ideal of vooraf overmaken per bank.
4.2 Het niet tijdig betalen leidt niet tot annulering van de boeking.
4.3 Is klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van klant.
Indien klant in gebreke blijft in de tijdige voldoening van het totaalbedrag, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €50,00.
4.4 Indien BVRE hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
4.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de klant.
4.6 Klant is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

ARTIKEL 5: RESERVERINGSSOM

5.1 In de gepubliceerde reserveringssom zijn alle in een evenement  omschreven zaken inbegrepen, tenzij anders vermeld.
5.2 Tenzij anders vermeld zijn de prijzen per persoon.
5.3 De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden, zoals bekend waren tijdens het opstellen van het programma. BVRE behoudt zich het recht voor om voor het tot standkomen van de boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsverhoging van derden, waaronder de toepasselijke btw-voorschriften.

ARTIKEL 6: WIJZIGINGEN DOOR DE DEELNEMER(S)

6.1 De reservering kan door de klant in overleg met BVRE gewijzigd worden indien en voor zover dit mogelijk is. Bij het in mindering brengen van het aantal deelnemers, gelden voor die aantallen de annuleringsvoorwaarden (zie artikel 7).

ARTIKEL 7: ANNULERINGEN

7.1 Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen:
A. annulering > 7 dagen voor bedoeld tijdstip 0 euro per boeking
B. annulering < 1 tot 48 uur voor bedoeld tijdstip 75 euro per boeking

  1. annulering binnen 1 uur voor bedoeld tijdstip of het niet komen opdagen 105 euro per boeking

7.2 Annuleringen dienen per reactie op de bevestigings e-mail te gebeuren.

7.3 Vermindering of vermeerdering van het aantal deelnemers kan op de dag zelf aan ons worden doorgegeven. Bij vermindering van het aantal personen heeft BVRE het recht de prijs per persoon aan te passen.

7.4 Een annuleringsverzekering dient men zelf bij eigen verzekeraar af te sluiten. 7.5 Bij gehele annulering worden annuleringskosten in rekening gebracht waarbij de administratiekosten komen te vervallen.

ARTIKEL 8: NIET DOORGAAN VAN HET PROGRAMMA/WIJZIGINGEN

8.1 Alleen BVRE behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma, indien hiertoe gegronde redenen bestaan waardoor activiteiten niet verwantwoord zijn, of bij wijzigingen door autoriteit.
8.2 Indien door omstandigheden door BVRE wordt besloten, dat het programma niet zal
doorgaan of dat daarin wijzigingen worden aangebracht, verplicht BVRE zich tot onmiddellijk kennisgeving aan de klant.

8.3 Indien BVRE besluit (delen van) een programma niet door te laten gaan, verplicht ETC BV zich tot het afgeven van een waardebon (geldigheidsduur 12 maanden) ter waarde van (delen van) het betreffende programma. Zodat (delen van) het programma op een andere datum door kan gaan.

ARTIKEL 9: KLACHTEN

Ondanks alle bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat de klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient meteen of zo mogelijk de eerst volgende werkdag bij ETC BV worden ingediend. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 1 week erna via e-mail, gemotiveerd worden ingediend bij ETC BV. Voor klachten die na deze termijn worden ingediend behoudt BVRE het recht deze niet ontvankelijk te verklaren.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Indien BVRE aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaalbedrag van het evenement .
10.2 Door BVRE wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal, veroorzaakt aan of door de deelnemer(s) tijdens ten gevolge van het evenement . BVRE is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
10.3 BVRE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de klant reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen, indien een evenement  niet kan doorgaan.
10.4 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.
10.5 Indien de klant in gebreke is, dient hij alle op de inning vallende kosten, gerechtelijk zowel als buitengerechtelijk, te vergoeden.
10.6 Verlies en/of schade die ontstaat door het gebruik van de deelnemer(s) aan materialen van BVRE of materialen van derden zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 11: BEGINTIJD

De begintijd van een evenement  wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Indien het evenement  aangepast dient te worden vanwege het niet op tijd zijn van de groep, zal BVRE hiervoor de eventuele extra kosten in rekening brengen bij de klant.

ARTIKEL 12: OPSCHORTING EN ONTBINDING

12.1 BVRE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: -klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. –het sluiten van de overeenkomst met BVRE ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. –klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
12.2 Voorts is BVRE bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BVRE op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien BVRE de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4 BVRE behoudt steeds het recht schadevergoeding te
vorderen.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

13.1 BVRE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij en/of de
wederpartij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
13.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BVRE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BVRE niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
13.3 BVRE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BVRE zijn verbintenis had moeten nakomen.
13.4 BVRE kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is BVRE gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

ARTIKEL 14: GESCHILLEN

14.1 De rechter in de vestingsplaats van BVRE is bij de uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft BVRE het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 15: PRIVACY EN PUBLICATIES

15.1 Klant gaat akkoord met het publiceren van (een) foto(’s) door BVRE waar een gedeelte of het hele gezelschap inclusief klant op te zien is. BVRE is niet bevoegd (een) foto(‘s) te plaatsen als uitdrukkelijk is verzocht door de klant geen foto(‘s) te plaatsen.
15.2 BVRE mag het adres en emailadres van de klant gebruiken voor reclame doeleinden of (een) verzoek(en) voor het plaatsen van een recensie.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT

16.1 Op elke overeenkomst tussen BVRE en de klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 17: WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

17.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de boeking  van koophandel Arnhem.
17.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de nederlands tekst daarvan steeds doorslaggevend.
17.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
17.4 De algemene voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.
17.5 De algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.barnmonster.nl

Privacybeleid Barnmonster Virtual Reality Entertainment Doetinchem

Over ons privacybeleid
Barnmonster Virtual Reality Entertainment Doetinchem geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend
gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de
informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
Barnmonster Virtual Reality Entertainment Doetinchem. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden
is 17/10/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit
privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden
gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook
leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en
welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.
Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware
MijnWebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende
beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te
verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of
opgeslagen.
Webhosting
TransIP
VOORBEELD: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Transip. Transip verwerkt persoonsgegevens namens
ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het
gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. [Transip] heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. [Transip] is op
grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen
doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de
‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp
beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken
of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor
het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
Gmail
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens
zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer
vertrouwelijk.
Payment processors
Beoordelingen
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan
bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de
review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In
sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het
geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij
gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.
WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te
schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen
met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de
dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.
Verzenden en logistiek
Facturatie en boekhouden
Externe verkoopkanalen
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek –
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen
persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Barnmonster Virtual Reality Entertainment Doetinchem op grond van een wettelijke
verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de
mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens
opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met
uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt
bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar
aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze
gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer
worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek
wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die
wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
of in opdracht van Barnmonster Virtual Reality Entertainment Doetinchem. Als u bezwaar maakt zullen wij
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar
gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen
en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele
besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht
van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor
privacyzaken.
Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.
Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze
privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
Contactgegevens
Barnmonster Virtual Reality Entertainment Doetinchem
Dr Huber Noodtplaats 3-5 7001DT Doetinchem Nederland T (031) 476-9093 E info@barnmonster.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Gertjan Muller

VR Specials